ศาลจังหวัดชัยนาท
Chainat Provincal Court
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหายจำเลยหรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกาศ ศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ ศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ศาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับสมัครทนายความที่ประสงค์รับหน้าที่เป็นทนายความแก่ผู้เสียหาย จำเลย หรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 มาตรา 165/1 และมาตรา 173 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. 2563

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image
image